Bestel nu! 0499 571054

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

 

                                                    

 

 Algemene voorwaarden webshop

 

Artikel 1 - Definities

 

   In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1. Ondernemer:

    de rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.

 

2. Consument:

   de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

  

 

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door

    de ondernemergeorganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,tot

    en met het sluiten van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt van één of meer

    technieken voor communicatie op afstand.

 

4. Techniek voor communicatie op afstand:

     middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer

   gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

5. Dag: kalenderdag.

 

6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat

   stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een

   manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de

   opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

 

 

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer:

 

 

Friethal De Put        Draagt zorg voor Verkoop van:Friet,Snacks,Sauzen,

                       Diverse Belegde Broodjes,Frisdranken,Milkshakes

Vestigingsadres:       en Verpakt ijs.

Markt 3                Dagelijks geopend van 12.00 uur tot 24.00 uur

5688 AJ – Oirschot    

                       Bestelmogelijkheid: iedere werkdag van 10.00 - 23.00 uur

                       Website: www.friethaldeput.nl

                       E-mailadres: info@friethaldeput.nl

                       Telefoonnummer: 0499-571054

Postadres:            

De Baansteen 2         BTW-nummer: NL-8230.08.721-B01

5688 SB – Oirschot     KvK: 17044831

                       Bankrekening:NL72abna0578906031

                       tnv. Friethal de Put,Snackbar te Oirschot

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen

   overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze

   algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar

   gesteld. Dit gebeurt op zodanige wijze dat deze door de consument op een

   eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

Artikel 4 - Het aanbod

 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder

   voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de

   aangeboden producten,

   De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling

   van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

3. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een

   bijna gelijkende weergave van de aangeboden producten. Kennelijke

   vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk

   is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van

   het aanbod zijn verbonden.

   Dit betreft in het bijzonder:

-  de prijs inclusief belastingen;

-  de eventuele kosten van levering;

-  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke

   handelingen daarvoor nodig zijn;

-  de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

 

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4,

   tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het

   aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,

   bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de

   aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is

   bevestigd,kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer

   passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van

   de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige

   webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de

   ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

 

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte

   stellen van het feit of de consument aan zijn betalingsverplichtingen

   kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn

   voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de

   ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de

   overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een

   bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere

   voorwaarden te verbinden.

 

 

 

 

 

Artikel 6 - De prijs

 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen

   van de aangeboden producten, evenementen of diensten niet verhoogd,

   behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. De in het aanbod van genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

 

 

Artikel 7 - Conformiteit en Garantie

 

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst.

 

 

 

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen

   bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van

   producten.

2. Als plaats van eventuele levering geldt het adres dat de consument aan

   de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene

   voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen

   met bekwame spoed uitvoeren. Met inachtneming van de vermelde

   bereidingstijd.

 

  

Artikel 10 - Betaling

 

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument

   verschuldigde bedragen te worden voldaan.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde

   betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens

   wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar

   gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.